krpan in druščina postani član

Obiščite praktično davčno izobraževanje:

mali & veliki DOHODNINSKI MARATON 2018

V Mariboru in Ljubljani

 


DO VRHUNSKE DAVČNO-RAČUNOVODSKE KONDICIJE!

Predstavitev posameznega SRS v povezavi z določili ZDDPO-2 je kompleksna in obsežna naloga, zato gre pri tovrstnem izobraževanju za izbor najpogostejših praktičnih primerov. V povezavi s poslovnimi dogodki se prepletajo vsebinsko različna področja in je za njihovo razumevanje potrebno uporabiti in povezovati več sklopov SRS (tudi Uvoda v SRS), prav tako pa tudi različna določila ZDDPO-2. Težišče izobraževanja predstavlja tako vsebina posameznega standarda kot tudi praktični primeri, grajeni na določilih SRS in ZDDPO-2. Le celovito poznavanje in povezovanje računovodskih standardov ter določil ZDDPO-2 zagotavlja pravilno (tako vsebinsko kot številčno) ter pravočasno izkazovanje poslovnih dogodkov v poslovnih knjigah.

IZBERITE DAVČNO-RAČUNOVODSKO AKADEMIJO PO VAŠI MERI

 • slušatelj poljubno izbere od 1 do 2 ponujeni temi;
 • posamezne teme obiskuje prijavljeni slušatelj iz podjetja;
 • kotizacija se določi v odvisnosti od najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu prijavljene osebe;
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem – manjše število izbranih tem = višja kotizacija za posamezno temo.

 • slušatelj izbere tri teme;
 • posamezne teme lahko obiskujejo različni slušatelji iz istega podjetja;
 • kotizacija za eno prijavnico se določi v odvisnosti od najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu ene prijavljene osebe;
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem; vse izbrane teme = najnižja cena za posamezno temo.

PREDSTAVLJAMO NASLEDNJE TEME

 

Opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine in zaloge

(Maribor - Torek, 01.10.2019; Ljubljana - Četrtek, 03.10.2019)
Predavateljica: Mira Roppa, spec.davč.svet., samostojna davčna svetovalka

Predstavili bomo njihovo razvrščanje, pripoznavo in odpravo pripoznanja ter začetno merjenje, za zaključek pa tudi njihovo prevrednotenje. Preko vseh treh (oz. petih) SRS vas bomo popeljali s primeri na nepremičninah ter dodali še pogostejše primere iz prakse.

I. Opredmetena osnovna sredstva (SRS 1)
 • opredelitev njihove nabavne vrednosti (nakup, gradnja oz. izdelava);
 • presojanje – razmejevanje, kdaj lahko govorimo o nepremičnini in kdaj o opremi;
 • vlaganja v tujo nepremičnino – če lahko, kdaj in kako;
 • preostala vrednost, pomembni deli;
 • model nabavne vrednosti in amortiziranje;
 • prevrednotenje zemljišč in zgradb – model revaloriziranja – davčne in računovodske posledice;
 • prevrednotenje – oslabitve;
 • nekratkoročno sredstvo za prodajo;
 • odprava pripoznanja – prodaja … in možni prehodi na druge »skupine« nepremičnin, npr. med naložbene nepremičnine.
II. Naložbene nepremičnine (SRS 6)
 • pripoznavanje – nakup, gradnja ali izdelava;
 • model nabavne vrednosti in amortiziranje;
 • prevrednotenje zemljišč in zgradb – model poštene vrednosti – davčne in računovodske posledice;
 • prevrednotenje – oslabitve;
 • prenosi na konte naložbenih nepremičnin in iz njih.
III. Nepremičnine kot zaloga (SRS 4) organizacije – gradnja za trg (proizvodnja)
IV. Nakupi osnovnih sredstev, zalog (in storitev) s popusti.
 
 

Finančne naložbe, najemi in neopredmetena sredstva

(Maribor - Torek, 15.10.2019; Ljubljana - Četrtek, 17.10.2019)
Predavateljica: Mira Roppa, spec.davč.svet., samostojna davčna svetovalka


I. Finančne naložbe (SRS 3)
 • sprememba SRS 3.30 s 01.01.2019 v povezavi s spremembo SRS 8.22;
 • razvrščanje finančnih naložb pri začetnem pripoznanju v štiri skupine, način – osnovne za razvrščanja naložb, kdaj se lahko odločamo sami in kdaj ne, poudarki na dveh najbolj uporabljanih skupinah;
 • pripoznavanje finančnih naložb in odprava njihovega pripoznanja ter začetno merjenje (z opozorilom);
 • prevrednotenje finančnih naložb – splošno, merjenje pri posamezni skupini in davčne posledice, kdaj je potrebno obvezno prevrednotenje naložb zaradi oslabitve in davčno obravnavanje;
 • povezani prihodki in odhodki.
II. »Najemi« oz. pravica do uporabe sredstva – Povezava sprememb SRS 1, SRS 2 in SRS 6 (MSRP 16)
Navedeno področje predstavljajo implementirane spremembe, ki bodo lahko zelo spremenile bilance stanja pri najemojemalcih, ki so srednje in velike gospodarske družbe ter pri tistih majhnih in mikro družbah, ki se bodo za to odločili.
 • dovoljene izjeme in posebnosti;
 • začetno merjenje najema;
 • kasnejše merjenje najema (model nabavne vrednosti, model poštene vrednosti ali revaloriziranja, oslabitve) in popravki za ponovno merjenje obveznosti iz najema;
 • posebnosti glede davčne obravnave navedenih primerov;
 • primer pri najemodajalcih proizvajalcih.
III. Neopredmetena sredstva (SRS 2)
 • razvrščanje; kaj ni/je neopredmeteno sredstvo?;
 • pripoznavanje – kdaj oz. pod katerimi pogoji se lahko neopredmeteno sredstvo pripozna (razpoznavnost, koristi …);
 • začetno merjenje (nabavna vrednost), prevrednotenje – amortiziranje in oslabitve, odprava pripoznanja.
 
 

Rezervacije, razmejitve, prihodki in odhodki

(Maribor - Sreda, 23.10.2019; Ljubljana - Četrtek, 24.10.2019)
Predavateljica: Mira Roppa, spec.davč.svet., samostojna davčna svetovalka


I. Rezervacije (SRS 10)
 • razvrščanje rezervacij – kaj sploh so rezervacije, katere (glavne) vrste rezervacij poznamo;
 • oblikovanje rezervacij (pripoznavanje rezervacij) in kdaj odpraviti njihovo pripoznanje;
 • začetno računovodsko merjenje rezervacij ter njihova poraba ali odprava;
 • merjenje sprememb rezervacij.
II. Časovne razmejitve (SRS 11)
 • razvrščanje časovnih razmejitev – kaj predstavlja časovne razmejitve, kdaj je govora o aktivnih in kdaj pasivnih časovnih razmejitvah?;
 • opredelitev pogojev glede pripoznavanja časovnih razmejitev v bilanci stanja in kdaj moramo odpraviti njihovo pripoznanje;
 • začetno računovodsko merjenje časovnih razmejitev.
III. Prihodki (SRS 15)
Prihodki predstavljajo obsežno tematiko, ki je seveda tudi tesno povezana z davki, začenši s pregledom novosti od 01.01.2019 naprej ter s poudarkom na prihodkih, ki niso bili obravnavani že pri drugih primerih – tematikah. Dotaknili se bomo tudi SRS 5 – Terjatve;
 • posamezne definicije pri razvrščanju prihodkov;
 • pripoznavanje prihodkov – kdaj in koliko njih pri posameznih vrstah prihodkov, predstavljeni novi izrazi, pet korakov pripoznavanja …;
 • začetno računovodsko merjenje – v znesku, ki odraža transakcijsko ceno, ki se razporedi na samostojno izvršitveno obvezo.
IV. Odhodki (SRS 14)
Izpostavljeni poudarki na odhodkih, ki niso bili obravnavani že pri drugih primerih – tematikah. V tem delu se bomo dotaknili tudi SRS 9 – Dolgovi in določenih stroškov. Posebej se predstavljene določbe ZDDPO-2 glede nepriznanih odhodkov ter delno priznanih, ki niso bili vključeni pri drugih SRS. Obravnavo davčno potrebnih in nepotrebnih odhodkov bo predstavljena – zaključena še z nekaj sodbami slovenskih sodišč.

PREDAVATELJICA


Mira Roppa, spec.davč.svet., samostojna davčna svetovalka

Na področju davčnega svetovanja deluje že več kot petnajst let. Ima zaključen podiplomski študij in s tem pridobljen naziv specialistke davčnega svetovanja (EPF v Mariboru), fakultetna izobrazba univerzitetno diplomirana ekonomistka, specialistka za davek od dohodkov pravnih oseb, preventivnih davčnih pregledov, optimizacijo poslovnih učinkov podjetij z davčnega vidika, dohodnine in računovodstva ter nastopa kot pooblaščenka v davčnih postopkih. Je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige z davčnega področja ter uveljavljena predavateljica na davčnih seminarjih. Kot predavateljica je sodelovala na že več kot 220 seminarjih, konferencah, davčnih šolah …

PRIPOROČILO ZA OBISK SEMINARJA

Izobraževanje je namenjeno širšemu krogu slušateljev: računovodjem, davčnim svetovalcem, revizorjem, direktorjem ter drugim odgovornim osebam za finančno in davčno področje ter ekonomiko pri davčnih zavezancih!

KRAJ IN ČAS IZVEDBE DAVČNO-RAČUNOVODSKE AKADEMIJE


Parkirnih prostorov je na
obeh lokacijah dovolj v
neposredni bližini.


Izvajanje vsake izmed
tem traja od 9.00 do
(predvidoma) 15.00 ure.


POZOR!
Udeleženec vsake posamezne teme
prejme tudi obširno gradivo!

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN PLAČILA

Skupna kotizacija glede na število izbranih tem v EUR

Članstvo
1 tema
2 temi
3 teme
DELUX *
(www.SuperDavki.com)
195,20€ 366,00€ 512,40€
SUPER/DDV/DR *
(www.SuperDavki.com)
(www.DoberRacunovodja.si)
(www.DDVpoznavalec.si)
213,50€ 402,60€ 567,30€
KLUB *
(www.Davkoplacevalci.com)
231,80€ 439,20€ 622,20€
Ostali 256,20€ 488,00€ 695,40€

* Več o članstvu v posameznem klubu si oglejte na: www.SuperDavki.com, www.DoberRacunovodja.si, www.DDVpoznavalec.si in www.Davkoplacevalci.com.


V ceno je všteto predavanje, 22 % DDV, strokovno gradivo za vsako posamezno temo, konzultacije med potekom predavanj in ustrezna pogostitev med odmori.


Primer A izračuna kotizacije:
izbrane 3 teme (velika AKADEMIJA), na vsako temo lahko pride drug slušatelj, eden izmed slušateljev je član DELUX Super kluba davkoplačevalcev = kotizacija 512,40 € (oziroma neto cena brez DDV = 420,00 € oziroma neto cena brez DDV/temo le 140,00 €!).

Primer B izračuna kotizacije:
izbrani sta 2 temi (mala AKADEMIJA), obeh izbranih tem se mora udeležiti isti slušatelj, slušatelj je član kluba davkoplačevalcev = kotizacija 439,20 € (oziroma neto cena brez DDV = 360,00 € oziroma neto cena brez DDV/temo = 180,00 €).

Prijava in plačilo kotizacije
Vašo prijavo in plačilo kotizacije za seminar pričakujemo najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja.

Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - SI56 0228 0009 1114 744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika)
Število udeležencev seminarja je omejeno.

Prijavo lahko izvedete s pomočjo elektronske prijavnice:

• na spletnih straneh www.SuperDavki.com, www.DoberRacunovodja.si in www.DDVpoznavalec.si (samo člani DELUX in Super/DDV/DR);
• na spletnih straneh www.Davkoplacevalci.com (člani KLUBA in ostali);


Več informacij o seminarju lahko dobite na (02) 23 111 19, (02) 23 111 15 ali seminarji@bilans.si, info@bilans.si


ELEKTRONSKA PRIJAVNICA - hiter dostop

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV/DR kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV/DR klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DoberRacunovodja.si / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV/DR klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja FURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).