krpan in druščina postani član

Webinar s predavateljico iz prakse – »2 TEMI NA EN MAH«

Natisnjeno gradivo (cca. 100 strani) vam pošljemo po pošti!

Sporočilo predavateljice:
»Predstavila vam bom praktične napotke za izpolnitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2020 na podlagi obrazca obračuna DDPO. Pri tem bom temeljila na praktičnih, številčno izkazanih primerih, vključujoč tudi implementirane novosti za leto 2020, prav tako pa v posebnem sklopu predstavila vpliv COVID zakonodaje na obračun DDPO.«

 

Program webinarja:

V sklopu webinarja se obravnavata dve različni, a povezani tematiki v povezavi z obračunom DDPO za leto 2020.

Na začetku bo predstavljen del Covid zakonodaje, ki (lahko) vpliva na računovodske izkaze družb ter s tem posledično tudi na obračun DDPO. Opredelili bomo državno pomoč in jo umestili v SRS, pogledali določena evidentiranja različnih primerov ter prikazali, kaj bo potrebno storiti še v okviru obračuna DDPO za leto 2020, v kolikor pogojev za pomoč ne boste izpolnjevali.

Spletni seminar se bo nadaljeval s predstavitvijo praktičnih napotkov za izpolnitev obračuna DDPO na podlagi obrazca po posameznih postavkah obrazca – izpostavljene bodo najpomembnejše, najpogosteje uporabljene postavke v praksi.

Pomembno: Vsak udeleženec dobi obsežno gradivo (cca. 100 strani), dostavljeno po pošti 2 dni pred izvedbo webinarja.

Vsebina webinarja s praktičnimi primeri obsega:

1. del – Covid zakonodaja in SRS:
 • ukrepi/pomoči po Covid zakonodaji za pravne osebe oz. za njihove zaposlene;
 • državna pomoč po SRS in pravilno evidentiranje v poslovne knjige zavezancev;
 • neizpolnjevanje pogojev iz Covid zakonodaje ter vračila pomoči – evidentiranje;
 • izplačilo poslovne uspešnosti in nagrad poslovodstvu – pogoji in kako rešiti to zagato?;
 • izplačila dobička, lastne delnice/deleži, kako in kdaj izplačati morebitni dobiček leta 2020?;
 • zamudne obresti pri vračilu pomoči po Covid zakonodaji – kdaj ja in kdaj ne?
2.del – Obračun DDPO:
 • pomen izpolnjevanja osnovnih podatkov davčnega zavezanca (posebnosti, opredelitve poslovanja med povezanimi osebami nerezidenti in rezidenti, »normiranci« …);
 • opredelitev davčnih prihodkov (na temelju SRS) – izvzem »računovodskih« prihodkov in povečanje davčnih prihodkov, ki pa niso »računovodski« – v povezavi z davčno osnovo davčnega zavezanca, izvzem dividend, izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov, rezervacije, transferne cene, KIDO, prihodki od nepridobitne dejavnosti …;
 • popravki odhodkov na raven davčnih odhodkov (na temelju SRS) – zmanjševanje odhodkov, prikazanih v skladu s SRS, zaradi določb ZDDPO-2 in poviševanje davčnih odhodkov (odhodki iz prevrednotenja – različni načini delnega priznavanja in nepriznavanja, rezervacije, obresti od presežka posojil (t.i. tanka kapitalizacija), odhodki, ki se nanašajo na privatno življenje, donacije, reprezentanca, odhodki od nepridobitne dejavnosti, amortizacija (novo – amortizacija pri poslovnih najemih), odpisi, prikrita izplačila dobičkov, obresti v povezavi z vračilom upravičenj interventne Covid zakonodaje …);
 • normirani odhodki;
 • spremembe davčne osnove zaradi spremembe računovodskih usmeritev, popravkov napak in prevrednotenj;
 • posebna povečanja davčne osnove (odtujitev/prenos opredmetenih osnovnih sredstev v povezavi z izkoriščenimi olajšavami, povečanje davčne osnove zaradi izvzema dividend in kapitalskih dobičkov …);
 • olajšave za 2020 (pokrivanje davčnih izgub v obračunu DDPO za 2020, olajšava za investiranje, vlaganja v raziskave in razvoj, olajšave za Pomurje in na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (ZSRR-2), olajšave iz naslova zaposlovanja, za zaposlovanje invalidov, za izvajanje praktičnega dela, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, donacije (tudi izplačila za odpravo posledic epidemije));
 • ugotovitev dokončne davčne osnove in davčne obveznosti ter morebitnih vračil za leto 2020 in nove višine akontacij davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021;
 • novosti za leto 2020 – omejitev olajšav in efektivna obdavčitev;
 • upoštevanje odbitka tujega davka in uporaba KIDO;
 • potrebne priloge k obrazcu obračuna DDPO (podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv, podatki v zvezi z izvzetimi prihodki na podlagi mednarodnih pogodb, podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube, podatki za investicijske olajšave (dodatne priloge za olajšave po ZSRR-2), podatki za olajšavo v R&R, olajšave za zaposlovanje, donacije, rezervacije, obvestilo CbCR …);
 • najpogostejše napake zavezancev pri obračunih DDPO.

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN VPLAČILA

Kotizacijo je potrebno vplačati najkasneje 3 dni pred izvedbo webinarja, da vam lahko posredujemo gradivo in povezavo za webinar.

Kotizacija vključuje predavanje, gradivo za webinar v obsegu cca. 100 strani (prejmete po stacionarni pošti 2 dni pred izvedbo webinarja) in 22% DDV znaša:

165,00 EUR 180,00 EUR 195,00 EUR 240,00 EUR
za DELUX člane
(www.SuperDavki.com)
za SUPER/DDV/DR člane
(www.SuperDavki.com)
(www.DDVpoznavalec.si)
(www.DoberRacunovodja.si)
za KLUB člane
(www.Davkoplacevalci.com)
za druge
udeležence
webinarja

22% DDV je zajet v navedeno ceno - BRUTO CENA

Popusti glede na število prijavljenih udeležencev iz istega podjetja:

Število prijavljenih % popusta
1 prijavljen brez popusta
2 prijavljena 5% popusta na skupno vrednost kotizacij
3 prijavljeni 10% popusta na skupno vrednost kotizacij
4 prijavljeni 15% popusta na skupno vrednost kotizacij
5 in več prijavljenih (max) 20% popusta na skupno vrednost kotizacij


Primer izračuna popustov glede na število prijavljenih udeležencev iz istega podjetja na osnovi skupne vrednosti kotizacij:
1. primer: 3 prijavljeni (1x DELUX, 1x SUPER, 1x OSTALI) = (€165,00 + €180,00 + €240,00) – 10% = €526,50 (bruto z DDV)
2. primer: 4 prijavljeni (1x DELUX, 1x SUPER, 1x DR, 1x KLUB) = (€165,00 + €180,00 + €180,00 + €195,00) – 15% = €612,00 (bruto z DDV).

Kotizacijo izvedete na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - SI56 0228 0009 1114 744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika)

S prijavo na webinar in/ali vplačilom kotizacije za webinar soglašate, da po izvedenem webinarju prejmete račun za opravljeno storitev v elektronski obliki (PDF priloga, HTML zapis) na vaš elektronski naslov.

Prijavo lahko izvedete:
Več informacij: (02) 23 111 19 ali seminarji@bilans.si

POMEMBNO - VAŠI TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO WEBINARJA

Izvedbo webinarja lahko spremljate na osebnem računalniku, prenosnem računalniku, pametni tabli, tablici, telefonu ali televiziji - z možnostjo povezave na splet.

Za spremljanje webinarja ne potrebujete kamere!

2 dni pred izvedbo webinarja vam bomo posredovali:

 • na vaš elektronski naslov povezavo za ogled webinarja s kratkimi in jasnimi navodili ter možnostjo preizkusa vašega tehničnega pripomočka;
 • gradivo za izvedbo webinarja.

ELEKTRONSKA PRIJAVNICA - hiter dostop

 

PRIPOROČILO ZA UDELEŽBO

Webinar je glede na obravnavano problematiko namenjen širšemu krogu slušateljev: računovodjem, pravnikom, revizorjem, davčnim svetovalcem, komercialistom, direktorjem, informatikom ter drugim odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje pri davčnih zavezancih.

BESEDA O PREDAVATELJICI

Mira Roppa, spec.davč.svet., je samostojna davčna svetovalka družbe Aliter d.o.o.
Na področju davčnega svetovanja deluje že več kot dvajset let. Ima zaključen podiplomski študij in s tem pridobljen naziv specialistke davčnega svetovanja (EPF v Mariboru), fakultetna izobrazba univerzitetno diplomirana ekonomistka, specialistka za davek od dohodkov pravnih oseb, preventivnih davčnih pregledov, optimizacijo poslovnih učinkov podjetij z davčnega vidika, dohodnine in računovodstva ter nastopa kot pooblaščenka v davčnih postopkih. Je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige z davčnega področja ter uveljavljena predavateljica na davčnih seminarjih. Kot predavateljica je sodelovala na že več kot 240 seminarjih, konferencah, davčnih šolah …

DATUM IN ČAS ZA IZVEDBO WEBINARJA

Pričetek v četrtek:
• 17.12.2020 (predčasni termin)
• 28.01.2021 (redni termin)

Čas izvajanja:
Od 9.00 ure, zaključimo predvidoma do 15.00 ure.
Vključena sta dva krajša odmora.

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV/DR kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV/DR klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DoberRacunovodja.si / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV/DR klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja FURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).